Trà Xuân

Mục đích thu thập: Traxuan.vn thu thập các thông tin của khách mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng: Traxuan.vn chỉ sử dụng thông tin khách hàng để phục vụ việc mua hàng và giới thiệu sản phẩm; ngăn ngừa các hoạt động phá hoại hoặc giả mạo tài khoản người dùng của khách hàng; cung cấp cho cơ quan tư pháp khi có yêu cầu.

Thời gian lưu trữ: Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng.

Phương tiện để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình: Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc yêu cầu Traxuan.vn thực hiện.

Cam kết bảo mật: Thông tin cá nhân của thành viên trên Traxuan.vn được cam kết bảo mật; không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép từ thành viên.